English | Gaeilge     
About us
Donegal Digital is a public-private partnership composed by 10 organizations, companies and institutions with the vision of “Digitally literate communities co-building sustainable enterprises and societal services”. The Donegal Digital plan has three main objectives:

 1. Increase digital research and innovation
 2. Build strong Donegal digital communities
 3. Deepen the Letterkenny digital cluster

To achieve these objectives, the project currently contains 13 Actions, structured into three groups:

 1. Enabling Studies: short study actions, to study the opportunity for additional longer-term actions within the plan.
 2. Digital Services and Initiatives: County-wide initiatives that will develop new digital services or supports for business and the community.
 3. Local Delivery: one key action, Local Digital Hubs, will maximise the digital services and initiatives in local areas in the County.


The plan has been developed within the framework of the County’s Local Economic and Community Planning (LECP) process, which mandated that a separate Donegal Digital be setup to develop and implement this action plan. This team was chaired by Brian Boyle, Head of Information Systems (HOIS), Donegal County Council.

The team is strongly of the view that the plan should only contain actions that could be delivered by the county’s development organisations, acting jointly, over a reasonable time period. Furthermore, the plan will support achievement of other strategies in the overall Donegal LECP initiative.

The Donegal Digital plan is complementary to, and dovetails at a local level with, the Irish Government’s National Digital Strategy, Doing more with Digital, published in 2013, as well as with its key sub-strategies, the e-government plan and the Ireland’s Broadband Intervention Strategy – December 2015.


Click to find out more about Donegal Digital's Actions.


Is páirtíocht phríobháideach-phoiblí é Donegal Digital ina bhfuil 10 n-eagraíochtaí, comhlachtaí agus institiúidí leis an fhís seo leanas: “Pobail atá digiteach-literatha ag comhchruthú fiontair inmharthanacha agus seirbhísí sochaíocha”. Tá trí phríomhchuspóir ag Donegal Digital:


  1. Taighde dhigiteach agus nuálaíocht a mhéadú
  2. Pobail dhigiteacha láidir a chruthú i nDún na nGall
  3. An cnuasach digiteach i Leitir Ceanainn a mhéadú


  Chun na cuspóirí seo a bhaint amach, tá 13 gníomhaíochtaí sa togra i láthair na huaire, atá struchtúrtha i dtrí ghrúpa: 

   

   1. Staidéar Cumasúcháin: gníomhaíochtaí gairide staidéir, chun staidéar a dhéanamh ar an deis do ghníomhaíochtaí breise níos fadtréimhsí laistigh den phlean.
   2. Seirbhísí agius Tionscnaimh Dhigiteacha: Tionscnaimh ar fud an chontae a dhéanfaidh forbairt ar sheirbhísí digiteacha nua nó tacaíochtaí do ghnónna agus don phobal.
   3. Seachadadh Áitiúil: uasmhéadóidh eochairghníomh amháin, Moil Dhigiteacha Áitiúla, na seirbhísí agus tionscnaimh dhigiteacha i gceantair áitiúla sa Chontae.


   Rinneadh forbairt ar an phlean laistigh de chreat an Chontae, Pleanáil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP), faoi shainordú go leagfaidh amach Donegal Digital ar leith le forbairt agus cur i bhfeidhm a dhéanamh ar an phlean gníomhaíochta seo. Ba é Brian Boyle, Ceann na gCóras Faisnéise (HOIS), Comhairle Chontae Dhún na nGall, a bhí ina chathaoirleach ar an fhoireann seo.

   Tá an fhoireann go láidir den tuairim nach mbeadh sa phlean ach gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh eagraíochtaí forbartha an Chontae a sheachadadh, ag gníomhú le chéile, thar am réasúnta. Lena chois sin, tacóidh an plean le buanna straitéisí eile in LECP Dhún na nGall go foriomlán.

   Tá plean Donegal Digital comhlántach le, agus a oireann ag leibhéal áitiúil le Straitéis Náisiúnta Dhigiteach Rialtas na hÉireann, Doing more with Digital, a foilsíodh in 2013, mar aon lena fho-straitéisí príomha, an plean do e-government agus Ireland’s Broadband Intervention Strategy – Nollaig 2015.


   Cliceáil le tuilleadh eolais a fháil fá Actions Donegal Digital.